Kraftfylka var tidligere med på en utredning om modeller for utjeving av nettleie. Dette arbeidet har Dsitriktisenergi nå tatt videre, til en ny modell som løser noen av de utfordringene som har blitt tatt opp. Den viktigste innvendingen mot lik nettleie er at det gir for få incentiver til effektiv drift av nettselskapene. Med den såkalte effektivitetsmodellen blir dette tatt hensyn til, siden den gir de selskapene med 100 % effektivitet en gjennomsnittlig inntektsramme. De som har bedre effektivitet får noe mer enn snittet, og de som har lavere effektivitet får tilsvarende lavere inntektsramme. Med dette systemet unngår man at geografiske varibler som nettselskapet ikke kan gjøre noe med går utover kundenes nettleie.
 
Kraftfylka synes forslaget er interessant, da det i mange kraftproduserende distrikter er langt høyere nettleie enn i bynære strøk, som blant annet skyldes frakt av kraft ut fra produksjonsområdene. Forslaget vil redusere spennet fra høyeste til laveste netteie fra 43 til 14 øre per kWh. 
 
På konferansen fikk vi ellers høre om fremtidsutsikter i en mer usikker verden, og vi fikk presentert statens prioriteringer fra statsesekretær Rikard Knutsen, NVE-direktør Kjetil Lund, og Statnett-direktør Auke Lont. Fra myndighetenes side er det flere utredninger som nå gjøres, knyttet til blant annet utjevning av nettleie, effekttariffer og utenlandskablen North Connect. Kraftfylka er også spent på kraftskatteutvalgets rapport, som setter føringer for fordelingen av kraftinntekter framover.