Grunnrenteskatten på vannkraft økes

Grunnrenteskatten foreslås økt i tråd med nedgang i selskapsskatten, slik det har vært de siste årene. Den nye satsen er satt til 37 %, en oppgang på 1,3 %. Kraftfylka mener det er uheldig at grunnrenteskatten stadig øker, da det er behov for opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk. Derfor burde grunnrenteskatten heller reduseres. Det er satt ned et ekspertutvalg som skal se på hele beskatningen for vannkraft. Vi forventer at dette blir adressert der.

Utjevnet nettleie blir ikke utredet

Stortinget ba regjeringen utrede utjevnet nettleie, noe Kraftfylka har støttet. Regjeringen kvitterer ut dette i statsbudsjettet med å referere til at utjevnet nettleie allerede er utredet og at de derfor ikke vil se nærmere på det nå. Dette er skuffende og ikke i tråd med bestillingen fra Stortinget, som var at «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» Kraftfylka vil derfor følge dette opp videre.

I statsbudsjettet skriver Olje- og energiministeren:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

Les rapporten fra Kraftfylka, KS Bedrift og Distriksenergi om utjevnet nettleie: Rapport tariffutjevning

Elavgiften reduseres

Etter flere års økning foreslås elavgiften redusert med 1 øre/kWh. Ny sats blir 15, 83 ø/kWh. Dette gir strømforbrukere en samlet reduksjon på 650 millioner kroner. Det er gledelig for forbrukerne at det blir en reduksjon, særlig i lys av at nettleien er økende på grunn av store investeringer i strømnettet. Det er likevel en marginal reduksjon i forhold til økningen som har vært de siste årene. En lavere elavgift legger til rette for å ta krafta i bruk, noe Kraftfylka er opptatt av.

Les budsjettforslaget her