Regjeringen leverte 19. oktober en stortingsmelding om nye oppgaver til fylkeskommunene. Her foreslås det overføring av enkelte oppgaver innen miljøforvaltning, og en styrking av konsultasjonsplikten mellom NVE og fylkeskommunene i konsesjonsbehandlingen av vind og vannkraft.

Dette er i praksis en svært begrenset overføring av myndighet. Kraftfylka mener at beslutninger knyttet energi- og miljøforvaltning som krever politisk skjønn i sin helhet må flyttes til fylkeskommunene. Vi vil derfor følge arbeidet videre i behandlingen av stortingsmeldingen.

Se stortingsmeldingen her

Følgende er foreslått innen energi- og miljøforvaltning:

  • Alle oppgaver hos fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.
  • Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten.
  • Oppgaver knyttet til statlige sikrede friluftsområde som i dag utføres av fylkesmannen, samt deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene.
  • Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av fylkesmannen.
  • Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer kan overføres etter inneværende programperiode som løper til 1.1.2020.
  • NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter.