Fra Europower.com:
 
Forhandlingene om Acer handler mye om hvor mye formell makt Acer-direktør Alberto Pototschnig skal ha. Foto: Øyvind Lie
Forhandlingene om Acer handler mye om hvor mye formell makt Acer-direktør Alberto Pototschnig skal ha. Foto: Øyvind Lie

 

MAKTEN TIL ACER SNART AVKLART

EU-organene nærmer seg et kompromiss hvor mye makt Acer skal ha. Et sentralt spørsmål er hvor mye Acer-direktøren skal kunne bestemme alene.

Publisert: 2018-11-15 11:31:51.0  Oppdatert: 2018-11-15 11:31:51.0

Europaparlamentet, og Europakommisjonen og Rådet – altså de tre maktorganene i EU – forhandler for tiden om innholdet i den nye Acer-forordningen. Det østerrikske formannskapet la sist fredag en ny kompromisstekst. Dette kommer frem i Stortingets nyhetstjeneste om EU/EØS-saker.

Om vi spoler litt tilbake la Kommisjonens i november 2016 frem forslag om en ny Acer-forordning, som en del av fjerde energimarkedspakke. Forordningen handler om hvor mye makt Acer skal ha.

Sammen med elmarked-forordningen er Acer-forordningen det eneste det fremdeles ikke er enighet om. Det foregår nå såkalte trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen for å avklare Acers makt.

Acers hovedoppgave, som ble vedtatt i tredje energimarkedspakke, er å gi retningslinjer for og overvåke grensekryssende handel med elektrisitet og naturgass. Det man er uenig om nå er hvor stor myndighet Acer skal ha i fremtiden.

Kommisjonen ønsker å styrke Acers rolle, og får i hovedsak støtte fra Parlamentet, dog med noen endringsforslag. Rådet – altså ministerrådet der medlemslandene er representert direkte med sine statsråder – mener imidlertid at Acer kun skal få nye oppgaver og mer myndighet dersom medlemslandene er tilstrekkelig involvert.

Direktøren sentral

Fredag la det østerrikske formannskapet frem et nytt kompromissforslag. Teksten tyder på at det er Parlamentets skisse som ligger an til å vinne frem.

Mye handler om hvor mye formell makt Acer-direktøren skal ha, og hvor mye som skal godkjennes av Acer-styret. Der er alle de nasjonale reguleringsbyråene representert.

Rådet ønsker å styrke styrets myndighet på bekostning av direktøren. De mener at direktøren skal være pålagt å endre eller trekke tilbake sine utkast til beslutninger dersom ikke styret er enig. I kompromisset legges det opp til at direktøren kan velge å se bort fra styrets kommentarer, men at beslutningen må begrunnes skriftlig.

Dette handler selvfølgelig ikke om direktør Alberto Pototschnig som person. Dette handler om medlemslandene med sine særinteresser skal ha mulighet til å påvirke beslutninger, eller om makten skal ligge hos et rasjonelt og nøytralt byråkrati.

Bindende beslutninger

Et annet spørsmål det forhandles om er hvor stor beslutningsmyndighet Acer skal ha i regionale saker. Mens Parlamentet mener at Acer skal kunne ta bindende beslutninger, mener Rådet at Acer kun skal gjøre dette på forespørsel fra en nasjonal myndighet.

Et tredje forhold det er uenighet om er at Parlamentet ønsker å være representert i styret (uten stemmerett). De vil også ha innflytelse på valget av Acer-direktøren.

Dette ønsker ikke Rådet, men som et kompromiss foreslås det at direktøren må svare på spørsmål fra Parlamentet før utnevnelsen. Det neste møtet med trilogforhandlinger er kommende onsdag.