NVE har tidligere, i NVE-rapport 102/2015, avdekket at i en del tilfelle så var kartleggingen av naturmangfold i elver med planlagt småkraftutbygging mangelfull. Som følge av disse resultatene og også gjennom innspill mottatt i etterkant, har NVE og Miljødirektoratet nå revidert veilederen som skal benyttes ved kartlegging av naturmangfold. NVE mener at vi med en slik oppdatering i enda større grad vil sikre at utredningene gjennomføres på en faglig god måte, med et målrettet søk etter relevante arter og naturtyper som blir berørt av en eventuell utbygging.  I tillegg er kostnadsrammen for undersøkelsen på 20 000 – 50 000 kr. fjernet.

Malen for utarbeidelse av rapport er oppdatert på flere punkter. Den er konkretisert når det kommer til kompetansekrav, hva som skal kartlegges og hvordan. Vi mener den er tydeligere enn før på hva vi krever av dokumentasjon og innhold i en kartlegging. Vi ønsker også å vise til NVE rapport 50/2017, «Kartlegging av naturtyper, moser og lav langs små vassdrag i Norge», som et viktig supplement til veilederen.

Den reviderte veilederen vil samsvare bedre med annet lovverk, forskrifter og veiledere som naturmangfoldloven, forskrift om konsekvensutredning, vannforskriften og gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

NVE mener vi med dette får styrket vårt beslutningsgrunnlag i fremtidige småkraftsaker, og at usikkerheten knyttet til verdier og konsekvens reduseres.

Les den reviderte veilederen her