Kraftfylka støtter formålet med å innføre effektprising for forbrukerne. Effektbehovet er økende, og kundenes nettkostnader går bekymringsverdig raskt opp. Vi tror likevel ikke at abonnert effekt er en god løsning på denne utfordringen.

Kraftfylka mener det er positivt at den som utløser investeringen også betaler en andel av kostnadene. Det er viktig at nettselskapene får en viss grad av fleksibilitet til å sette anleggsbidraget, slik at man ikke legger unødige hindre for næringsutvikling.

  • Fylkeskommunen må kunne inngå egne avtaler med nettselskapene for sine bygninger med en spesiell forbruksprofil. Incentiver til solcellepaneler på store bygg må beholdes.
  • Forslaget som det foreligger i dag er lite forbrukervennlig og rammer særlig svake kunder. En slik ordning vil øke misnøyen mot nettselskapene og deres eiere. Tariffen må kunne variere lokalt.
  • Effekttariffer har en potensiell nytteverdi og bør derfor utredes videre først når man får en god måleserie fra AMS-målerne. Tredjeparts tjenestetilbydere kan også utnytte AMS-dataene til bedre styring av strømbruken, uavhengig av effekttariffer.

 

Les hele høringssvaret her:

Høring NVE effekttraiffer  01.03.18