Vi har følgende innspill til Stortingets arbeid med meldingen ”Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende”:

Kraftfylka er positive til meldingens hovedbudskap, ikke minst til satsning på digitalisering, eksportfremmende tiltak og klynger. Vi støtter oss til meldingens vurdering:

”Mens det tidligere var en hjørnesteinsbedrift som ofte dominerte i enkelte lokalsamfunn ser vi nå at det mange steder er utviklet et samspill mellom et bredere mangfold av virksomheter og ulike forsknings- og utdanningsmiljøer. Industrien og de ringvirkninger den skaper er derfor fortsatt av stor betydning for Norge som nasjon og de mange lokalsamfunn over hele landet.”

Meldingen har likevel noen vesentlige mangler:

  • Industrimeldingen tar i for liten grad for seg rammevilkår for kraftnæringa. Norsk vannkraft har vært, og vil være, en vesentlig innsatsfaktor i utviklingen av norsk landbasert industri. Synergien mellom kraft- og industripolitikken burde derfor vært behandlet grundigere.
  • Dagens kraftskatteregime gir ikke tilstrekkelige incentiver til reinvesteringer i norsk vannkraft, selve ryggmargen i kraftkrevende industriproduksjon.
  • Meldingen mangler en vurdering av kostnadene for de enorme investeringene som må gjøres i strømnettet framover, og hvordan det påvirker norsk landbasert industri.
  • Samlokalisering mellom kraftkrevende industri og produksjon må fortsatt belønnes i tarifferingen av nettkostnader. Dette demper behovet for nettinvesteringer og regional næringsutvikling.
  • Gunstige betingelser for fornybar energi er av avgjørende betydning for prisen ved å drive industriproduksjon i Norge. Elavgiften, opprinnelsesgarantier, utenlandskabler og subsidieordninger til fornybar energi må derfor sees i en helhetlig sammenheng.
  • Kraftfylka savner også en kobling til regionenes betydning for å legge til rette for næringsutvikling. Regjeringen la fram et lovforslag om nye regioner samtidig som industrimeldingen. Der burde man sett på regionenes virkemidler for å legge til rette for industri med fornybar krafttilgang. Dette vil gi muligheter for næringsutvikling i hele landet.
  • Kraftfylka mener offentlige myndigheter kan spille en positiv rolle som etterspørselsdrivere til grønne produkter og tjenester. Vi støtter derfor arbeidet med å utvikle en mer helhetlig anskaffelsespolitikk og identifisere tiltak for å forbedre offentlig innkjøpsvirksomhet.
  • Kraftfylka mener ordningen med kompensasjon for de indirekte CO2-kostnadene for de industrigrenene som er utsatt for karbonlekkasje må videreføres. Vi er positive til at regjeringen vil arbeide for å videreføre dette etter 2020.

 

Niklas Kalvø Tessem

Daglig leder Kraftfylka