Kraftfylka vurderer forslaget som positivt, gitt at departementet gjennom konsesjonsbehandling og oppfølging sørger for at de offentlige eierne fortsatt har kontroll med forvaltninga av vannkraftressursene. Ordninga vil kunne gi kraftintensiv industri langsiktig og forutsigbar krafttilgang og slik sikre fornybarregionenes attraktivitet for denne type virksomhet. Lokal foredling av vannkraftressursene gir også stor klimanytte.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her.