Utjevnet nettleie

Kraftfylka ønsker velkommen en utredning av utjevnet nettleie. Det er ikke rettferdig at områder som produserer mye kraft skal betale mer i nettleie for at kraften skal transporteres til sentrale strøk, når nettleien er billigere der. Vi vurderer at det er fire muligheter for utjevning av nettleie:

  1. Man kan endre tariffregimet til Statnett. I dag tilfaller nettkostnadene på regionalt nivå Statnett. Dersom regionale nettselskaper fikk beholde inntektene fra kraftproduksjonen ville dette bli en omfordeling.
  2. Man kan innføre en såkalt frimerkeordning, at alle betaler samme nettleie uavhengig av geografisk plassering. Da må nettselskapene beholde dagens fastsatte inntekter, men det må være en nøytral tredjepart som innhenter og distribuerer nettleien.
  3. Man kan gi de kundene med høyest nettleie subsidier over statsbudsjettet. Dette har vært tilfelle mange år, og går direkte til de mest utsatte kundene. Det største problemet med dette er at det er et uforutsigbart system som endres fra år til år.
  4.  Nettselskapene slår seg sammen. Dette vil hjelpe noen steder, i de tilfeller hvor et selskap med få kunder slår seg sammen med et selskap med mange kunder. Det er likevel en prosess som tar tid og kan være vanskelig lokalpolitisk. Det vil også være regionale forskjeller selv om det blir færre selskaper.

Vi jobber videre med innspill til Regjeringen om dette.

Funksjonelt skille

Stortinget vedtok i 2016 at alle nettselskaper skulle skille funksjonelt fra andre selskaper i energikonsernet. Opposisjonen har lenge ment at dette er byråkratisk og fordyrende for de mindre selskapene, og fikk tilslutt med seg KrF på at det måtte bli et unntak for de minste selskapene. Dermed er nettselskaper med færre enn 30.000 kunder unntatt fra regelverket, nærmere 90 % av Norges nettselskaper.