Vi har hatt særlig fokus på naturressursskatt og konsesjonskraft, som er de største kildene til regional kompensasjon fra kraftproduksjon. Vi har oppsummert innspillene øverst, og lenger ned har vi lagt tematisk opp arbeidet som går på konsesjonskaft og naturressurrsskatt. 

Les oppsmmeringsnotatet som ble sendt i forbindelse med muntlig høring for ekspertutvalget i november 2018. 

Oppsummert mener vi:

- Konsesjonskraft er ingen kraftskatt, men en avståelse av kraft. Grunnlaget for konsesjonskraftsystemet bør derfor ikke behandles av dette ekspertutvalget.
- En mulig gjennomgang som vil gi administrative besparelser, men ikke rokker ved det lovlige grunnlaget, er å se på forenklinger av konsesjonskraftsystemet med prisregimer før og etter 1959.
- Naturressursskatten må indeksjusteres for perioden 1997-2019 og framover
- Naturressursskatten må gjøres teknologinøytral, slik at også ny produksjon som vind og småkraft blir berørt.
- Reduksjon i grunnrentesatsen, siden de siste årenes økning av grunnrentesatsen ikke blir provenynøytral for investeringer, til tross for at selskapsskatten har gått ned.
- Friinntektsrenten på grunnrenteskatt må økes. På den måten blir det lettere å gjennomføre investeringer for fremtidsrettede oppgraderinger og utvidelser.

Fylkeskommunenes kraftinntekter

- Økonomisk analyse av fylkeskommunale inntekter fra kraftproduksjon

Nærmere om Konsesjonskraft

- Nærmere om sammenslåing av prisregimene for konsesjonskraft

Nærmere om naturressursskatt

- Oppsumering av innspillene om naturressursskatt 
Økonomisk analyse av effekten av naturressursskatt for fylkeskommunene
- Juridisk analyse av innordningen for naturressursskatt