Kraftfylka representerer fylkeskommuner med eksisterende, eller potensial for, kraftproduksjon og/eller eierskap i kraft- og nettselskaper. Vi har medlemmer fra Finnmark i nord, til Agder i sør. I forbindelse med forslag til revidert nasjonalbudsjett vil Kraftfylka komme med følgende merknader:

For å styrke kommuners og fylkers økonomiske incentiver for å legge til rette for kraftproduksjon i sine områder, uten å samtidig hemme produsentenes investeringsmuligheter, anbefaler Kraftfylka for det første at naturressursskatten prisjusteres for første gang siden innføringen i 1997. Manglende prisjustering har vesentlig redusert skattens faktiske verdi. For at naturressursskatten skal fungere etter formålet, må den prisjusteres. For det andre bør naturressursskatten gjøres teknologinøytral. Det vil være i tråd med utviklingen i energimiksen som har skjedd siden skatten ble innført. I 1997 var stor vannkraft det naturlige fokalpunktet for en naturressursskatt, men i 2024 er vindkraft på land og bakkemonterte solkraftverk stadig større bidragsytere i energimiksen. Dersom også vindkraft og bakkemontert solkraft må svare naturressursskatt på linje med stor vannkraft, vil kommuner og fylker få mer igjen for å avse areal til energiproduksjon, også utenfor vannkraftregionene. Dette er blitt enda viktigere etter at vind- og bakkemontert solkraft er tatt inn i plan- og bygningsloven med kommunene som planmyndighet. Siden naturressursskatten gir fradrag i selskapsskatten, vil den ikke øke det samlede skattetrykket til kraftprodusentene.

Regjeringen følger opp anmodningsvedtak 923 fra Stortinget gjennom en plan for utbygging av solenergi. Kraftfylka etterlyser konkrete tiltak som vil føre til faktisk utbygging. I planen vises det til at NVE (kap. 4820) har en viktig rolle i å vurdere hvordan vi skal nå målet om 8 TWh solkraft innen 2030. Likevel legges det ikke opp til en videre styrking av NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet, noe som allerede er en begrensning i utbyggingen av fornybar energi. Kraftfylka anbefaler at NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet styrkes i tråd med behovet for å etablere ny energiproduksjon.

Begrensninger i nettkapasiteten er et vesentlig hinder for aktører som vil knytte seg til nettet, både produsenter og forbrukere. Kraftfylka anbefaler derfor at Statnett (kap. 5680) får økte midler for å bygge ut transmisjonsnettet så energiomstillingen ikke hindres ytterligere som resultat av manglende å nettkapasitet.