Høyre hadde sitt landsmøte 15.-17. mars på Gardermoen. Partiet vedtok der en klimaresolusjon, som skal vise veien for landets klimasatsning. 

Les hele erklæringen her

Her er noen utvalgte resolusjoner:

Grønn tranport:

- Holde fast ved målet om at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025, blant annet gjennom å sikre tilstrekkelig ladekapasitet i hele landet.

- Sikre rask innføring av nytt bærekraftig avgiftssystem.

- Stimulere for mer bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren.

- At fylkeskommunene skal stille krav i anbud om null- eller lavutslippsløsninger i kollektivtrafikken.

- At kommunene som havneeier vurderer å åpne for å differensiere havneavgiftene for å gi insentiver til økt bruk av landstrøm.

- Trappe opp omsetningspåbudet for biodrivstoff i luftfarten.

- Arbeide for like maritime svovelreguleringer nord for 62. breddegrad i tråd med Sjøfartsdirektoratets anbefalinger.

- Arbeide for at Norge skal bli verdens internasjonale testsenter for el-fly.

- Videreutvikle Norges rolle som ledende aktør innenfor grønn skipsfart og forsterke relevante virkemidler.

- Ha utslippsfrie havner innen 2030.

- Ha første utslippsfrie fly i innenlands trafikk innen 2025, og hele flåten innen 2040, i tråd med Avinors planer.

- At elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne incentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass.

- Fjerne elavgift for elbuss.

- Sikre at de nye regionene utvikler et godt kollektivsamarbeid i deres geografiske virkeområder.

- Jobbe for å ha rutetrafikk på utslippsfrie hurtigbåter.

Grønt og nyskapende næringsliv:

- Bygge ut offshore fornybar energiproduksjon i Norge.

- Vurdere hvordan økonomiske rammebetingelser kan innrettes for å stimulere til en kommersiell havvindnæring i Norge, for eksempel gjennom Enova.

- Støtte Verdensbankens program for å sette voksende økonomier i stand til å komme i gang med havvind.

- Sikre økt energisamarbeid med Europa.

- Styrke klimasats

- Arbeide for at kraftprodusentene oppgraderer eksisterende vannkraftverk.

- Tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene.

- Oppdatere «kraft fra land»-studien fra 2008 og i den forbindelse vurdere å utvide utredningskravet om kraft fra land til også å gjelde andre klimaløsninger.

- At Nysnø AS også skal kunne investere i utenlandske selskaper.

- Legge til rette for at havbruksnæringens flåter og arbeidsbåter kan benytte landstrøm eller andre lav- og nullutslippsløsninger.

- Benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa.

- Styrke satsingen på bioøkonomi.

- Bygge markeder for fornybare produkter innen materialer, plast og kjemikalier, gjennom blant annet å benytte offentlig innkjøpsmakt.

- Ta i bruk handlingsrommet i lov om offentlige anskaffelser for å legge til rette for grønne og innovative offentlige anskaffelser.

- Avbyråkratisere støtteordningene til solceller gjennom å fjerne avgiftene for private forbrukere

- Arbeide for å innføre en felles nordisk returordning for drikke- og plastemballasje.