Kraftfylka leverte et høringssvar om dette 14. april. Departementet vil pålegge aktører som planlegger å bygge nye, eller foreta omfattende oppgraderinger av energi- og industrianlegg, å gjennomføre en kost-nytteanalyse av å utnytte spillvarme. For anlegg som er omfattet av energieffektivitetsdirektivet vil det også åpnes for enkeltvedtak om at anlegg ikke bygges dersom en slik kost/nytte-analyse viser seg å være negativ.

Kraftfylka mener det er nødvendig med strenge krav til kost/nytteanalyse for spillvarme for nye industrianlegg. Dette er nødvendig for å legge til rette for at spillvarme tas i bruk og at fylkeskommunene får gode verktøy for å analysere tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp gjennom planarbeid. Vi støtter at det kan innføres krav om positiv kost/nytte analyse for større anlegg, men at mindre anlegg kun får et krav om å utføre analysen.

Les hele svaret her