Innspillsmøtet ble åpnet av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen som beskrev formålet og mandatet for nasjonal ramme for vindkraft.

  • Energiforsyningen til samfunnet må økes for å holde tritt med omstillinger og oppgraderinger i samfunnet på sikt. Vindkraft har hatt økende interesse i takt med innfasing av grønne sertifikat, og vil spille en viktig rolle i bærekraftig energiforsyning. Ønsket har vært å legge til rette for økonomisk utbygging av vindkraft, men samtidig ivareta viktige samfunnsinteresser.

Slik utsiktene er i dag mener statssekretæren det er viktig å fokusere på landbasert vindkraft i denne omgang.  Vindkraft til havs er heller ikke konfliktfritt og det meste av vannkraft er allerede utbygget. Vindkraft gir også gode synergier i kombinasjon med vannkraft som gir bedre fleksibilitet i energileveransen for fremtiden.

NVEs forslag for region Østlandet – stort potensiale i de utpekte områdene

Erlend Bjerkestrand fra NVE og Snorre Stener fra Miljødirektoratet presenterte de spesifikke vurderingen som er gjort i områdene i østlandsregionen. Det er blitt utpekt tre områder for Østlandet som anses som særlig egnet for vindkraft i tillegg til to områder som ble vurdert til «reserveområder/nestenområder». De tre utpekte områdene med link til hver enkelt delrapport er nordre Hedmark, Østfold og grenseområdet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold.

Områdene på Østlandet ble løftet frem for deres relativt gode produksjonsforhold og gode tilknytningsmuligheter til eksisterende kraftsystem. Områdene er særlig attraktive på grunn av nærheten til eksisterende transistornett og hvor enkelt det vil være å knytte seg til disse.

Verktøy for regional og lokal planlegging

Etter innledningene fra politisk ledelse i OED og sjefene i NVE kom innspill og spørsmål fra en rekke interessenter. Vestfold var eneste fylkeskommune til stede med innspill. De var positive til det nye kunnskapsgrunnlag og hvilke muligheter rammen gir som styringsverktøy, men stilte spørsmål ved rollen til regional styring og hvordan lokale og regionale spørsmål vil behandles i prosessen videre. Særlig usikkerhet var knyttet til utarbeidelse av en regional plan for vindkraft, med områder også utenfor rammen, og lokale forvaltningsplaner for vernede områder som ligger innenfor de utpekte områdene i rammen.

NVE poengterte at rapporten er et rammeverktøy og ikke en utbyggingsplan. Konsesjonsbehandlingen vil derfor pågå som før, og hver enkelt sone innenfor de ulike områdene vil bli vurdert nøye i konsesjonsbehandlingen. Det er laget et stort faktagrunnlag i samarbeid med andre etater og dette gir et godt verktøy for videre konsesjonsprosesser. NVE poengterte også at i tillegg til rapporten er bakgrunnsdata for alle analyseområdene tilgjengelig på nettsidene til prosjektet. Disse vil brukes aktivt i hver enkelt konsesjonsprosess, og ble også oppfordret til bruk i planarbeid for vindkraft for fylkeskommune, kommune og andre relevante aktører.

Ulik faglige prioriteringer for ulike områder

Erlend Bjerkestrand fra NVE brukte også innspillsmøtet til å klargjøre nærmere hvilke elementer fra de 21 temarapportene NVE har lagt til grunne for utpekingen av områdene. Det har vært noe ulike subjektiv vekting av temarapportene for å tilpasses vurderinger i hvert område til lokale forhold.

Bjerkestrand utdypet hvordan det er blitt gjort skjønnsmessige vurderinger av NVE hvor enkelte «myke» eksklusjonsområder fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren ikke har blitt tatt til følge. Det ble blant annet trukket frem enkelte områder i nordre Hedmark og Østfold hvor ulike natur og miljøverdier ikke har blitt tatt til følge i nasjonal ramme. NVE tilsidesatt anbefalinger fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til fordel for gode tilknytningsmuligheter og produksjonsforhold, men kun i få soner innenfor de tildelte områdene.

NVE var opptatt av ikke å danne områder som var så små at de kan oppfattes som prosjektspesifikke. Svært gode produksjonsforhold har derfor enkelte steder trumfet myke eksklusjonsområder til fordel for å få større områder som kan danne en ramme på nasjonalt nivå. Lokale forhold vil fremdeles vektes tungt i eventuell konsesjonsprosess, og her ble de ulike temarapportene løftet frem som viktige kunnskapsverktøy.

Vindkraft ikke like populært i distriktene

Til stede var også en rekke interessenter fra natur- og miljøforeninger og berørte kommuner i utpekte områder på Østlandet. Særlig stor var delegasjonen fra nordre Hedmark som stilte med ordførere, rådmenn og andre representanter fra Rendalen, Tolga, Tynset og Åmot. Kommunenes engasjement for naturvern, friluftsliv og reindrift og deres satsing på bærekraftig turisme, hyttebygging og reiseliv ble trukket frem som satsingsområder i regionen. Det ble derfor tydelig protestert at nettopp deres område er utpekt som velegnet til vindkraft, for frykt for at deres hovednæringer vil trues av en vindpark innfor området utpekt i nasjonal ramme.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen avsluttet sitt innlegg i starten av møtet med å poengtere at vedtak fra kommunestyre vil vektlegges stort. Det ble derfor stilt spørsmål om lokal tilslutning vil veie tungt i konsesjonsprosessene slik den også gjør i dag. Signalementet fra NVE var at konsesjonsprosessen vil være like grundig og omfattende som den har vært tidligere, også innenfor de utpekte områdene.