Mona AdolfsenMona AdolfsenEditor

I Nettutviklingsplanen forventer Statnett en forbruksvekst på 15-20 TWh frem mot 2040. Samtidig er de klar på at utfallsrommet er stort og at veksten kan bli betydelig større. I en rapport om elektrifisering av Norge som Statnett utga tidligere i år, vises det til at en omfattende elektrifisering utgjør en forbruksendring på mellom 30 og 50 TWh.

Allerede nå ser Statnett en kraftig vekst i interessen for nettilknytning, kunne Grete Westerberg, direktør for plan og analyse i Statnett, fortelle på et frokostseminar denne uken.

– Siden januar i fjor har vi fått et enormt volum med henvendelser fra kunder som enten ønsker å øke sitt forbruk eller knytte seg til nettet. Vi har nå behandlet 15 500 MW søknader siden januar i fjor, sa hun.

I september i fjor kunne Europower fortelle at Statnett allerede da hadde mottatt forespørsler fra datasentre på totalt 7 000 MW, som i sin ytterste konsekvens kan utløse hele 60 TWh nytt forbruk.

Westerberg presiserer imidlertid til Europower at dette selvsagt ikke er realistisk. Det samme gjelder for søknadene de nå har behandlet.

– Det er viktig her å ta hensyn til at det finnes noen dobbeltsøknader, altså aktører som har søkt om tilgang for de samme prosjektene flere steder. I tillegg er det her snakk om en total sum på produksjon og forbruk, påpeker Westerberg.

   

Utlendinger vil etablere industri

Det er ikke bare norske aktører som tar kontakt. Også utenlandske aktører ser på Norge som en mulighet for etablering av ny virksomhet.

– Norge fremstår nå også som et interessant land for utenlandsk industri. Vi får stadig henvendelser om nye virksomheter som planlegges i Norge og som bruker mye strøm. Det er ikke bare datasentre, det er også tradisjonell industri, fortalte Westerberg.

Hun kunne også opplyse om at hun om noen dager skal møte en utenlandsk aktør som ser på flere aktuelle lokasjoner i Norge.

– Og da er det viktig at vi bringer ut vår kunnskap og forteller hvor det blir store investeringer og hvor det blir mindre investeringer og på den måten kanskje påvirke deres valg, sa Statnett-direktøren, som ikke vil røpe noe mer rundt hvem denne aktøren er eller hvilken bransje den representerer.

 

Grete Westerberg kunne fortelle om stor søknadsmengde for nye uttak i nettet, men presiserte også at det i enkelte områder var god kapasitet uten å måtte gjøre tiltak. Foto: Mona Adolfsen.
Grete Westerberg kunne fortelle om stor søknadsmengde for nye uttak i nettet, men presiserte også at det i enkelte områder var god kapasitet uten å måtte gjøre tiltak. Foto: Mona Adolfsen. 

 

 

God kapasitet på de rette stedene

For det er allerede muligheter for å knytte ny produksjon eller nytt forbruk til det eksisterende nettet.

– Vi ser at vi kan knytte til ganske mye ny produksjon, nytt nett og forbruk i det nettet vi har investert i, gitt at det blir lokalisert på gunstige steder. Får vi til en god lokalisering for produksjon og forbruk, så kan det spare samfunnet for store investeringer. Da er det viktig å gi gode prissignaler ut til aktørene og fortelle hvor det er kapasitet i nettet, sa Westerberg og pekte på at prissignaler gis gjennom kraftmarkedet, samtidig som også tariffsystemet og anleggsbidrag er viktige virkemidler.

– Vi har sagt at det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte 6 500 MW uten tiltak, fordelt sånn cirka 50/50 på produksjon og forbruk. Alt dette (15 500 MW) blir jo ikke realisert, men vi har sett på hva som er mulig i dagens nett uten å gjennomføre tiltak, forklarte Westerberg.

Dette er et betydelig volum, og fullt utnyttet vil det tilsi tilknytning på 56,5 TWh. Til Europower understreker hun likevel at det langt i fra er sikkert at alt dette vil komme inn, og at det i tillegg er snakk om både produksjon og forbruk, selv om overvekten ligger på forbruk.

– Det er like stor usikkerhet rundt dette volumet, som volumet på 15 500 MW, presiserer hun og understreker igjen at det er viktig for Statnett å gi veiledning til hvor det kan være mest hensiktsmessig å etablere ny virksomhet opp mot nettkapsitet. For det er fortsatt godt med kapasitet i nettet i enkelte områder.