Statsbudsjett 2018: Staten tar en stadig større andel av verdiskapningen fra fornybar energi

Regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2018. Her foreslås en rekke tiltak som i sum trekker midler fra fylker og kommuner, som er vertskap for fornybar energi, til staten. Denne utviklingen har pågått over tid, og virker mot hensikten om å styrke den regionale samfunnsrollen.

Det foreslås at grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 34,3 % til 35,7 %. I følge departementet er denne økningen provenynøytral, siden selskapsskatten går ned. Dette er ikke tilfelle så lenge skjermingsfradraget er satt lavt.

Naturressursskatten gir omfordeling uten kostnad for kraftbransjen

Budsjettet er i så måte en ytterligere styrking av trenden om at skatteinntektene fra kraftproduksjon vris fra fylkeskommuner og kommuner til staten. Samtidig som skattetrykket til staten stadig øker har naturressursskatten ligget ujustert siden 1997. Denne satsen er på til sammen 1,3 øre/kWh, og går til fradrag senere års overskudd. Dette fører til at naturressursskatten ikke gir noen økt skattebelastning for kraftforetaket. Skatten kan dermed økes og kompensere vertskapets inntektsbortfall, samtidig som incentivene til tilrettelegging for fornybar energi består. En styrking av naturressursskatten vil også gi fylkene bedre handlingsrom med den forventede større rollen de skal ha som samfunnsutviklere i tråd med regionreformen.

Stikk i strid med intensjonen om fylkenes samfunnsutviklerrolle reduseres også de regionale utviklingsmidlene med 250 millioner kroner, tilsvarende 30 prosent. Dette er midler fylkeskommunene benytter til å fremme verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og særlige distriktsutfordringer.

Vertskapet sitter igjen med mindre andel av verdiskapningen

Kraftfylka registrerer samtidig at kommunenes inntekt fra eiendomsskatt blir kraftig svekket med forslaget, i og med at grunnrenteskatten kommer i fradrag for eiendomsskattegrunnlaget. I tillegg ønsker regjeringen å frata kommunene mulighet til å ta eiendomsskatt på de fleste kraftlinjer, samt verker og bruk utenom kraftsektoren.

Fylker og kommuner er vertskap for det nasjonale fellesgodet fornybar energi. Da er det uheldig at de for hvert år sitter igjen med mindre og mindre andel av verdiskapningen. I tillegg er det langt høyere nettleie i produksjonsområdene. Totalbildet gir en mindre vilje til å stille naturressurser til disposisjon. En justering av naturressursskatten vil være et første skritt til å få en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom staten og vertskapet for fornybar energi.

Publisert: 12.10.2017 Av: kraftfylka mail print