Regjeringen har med dette svart på anmodningsvedtak nr. 146 fra Stortinget: «Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, inkludert en vurdering av hvordan en hensiktsmessig innretning på og tidsplan for hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan økes.»

Svaret fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett er at de tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022 med forbehold om at avgiften er i samsvar med EØS-avtalen. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. Avgiften utformes som en ordinær særavgift. Konkret utforming av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022 og forslag til regelverk vil bli sendt på høring. Regjeringen mener at den svake lønnsomheten i næringen tilsier at det ikke er aktuelt å innføre en grunnrenteskatt nå.

Kraftfylka mener dette er for svakt. Det er svært viktig at det innføres gode kompensasjonsordninger som gir de berørte samfunnene en kompensasjon fra vindkraftproduksjonen. I vannkraft har vi veletablerte ordninger som sørger for dette. Det å innføre nok en særavgift, som vil kun vil gjelde vindkraft fra land, er et ytterligere brudd på teknologinøytralitet i skatteløsningene, og gir ulike rammevilkår for kraftproduksjon. Regjeringen skriver også i RNB at de eksterne kostnadene ved naturinngrep er til en viss grad lokale, men det kan også være eksterne kostnader på regionalt og nasjonalt nivå, for eksempel for biologisk mangfold, reiseliv, rekreasjon og bevaringsverdier. Dette taler for å se på de eksisterende ordningene for vannkraft og kopiere deler av dette, heller enn å innføre en ny særavgift.

Ordningene for vannkraft er basert på en fordeling av skatteinntektene mellom lokale, regionale, og nasjonale myndigheter gjennom grunnrenteskatt, naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Kraftnæringen og kommunesektoren har i samarbeid spilt inn til myndighetene en løsning som ivaretar disse behovene. En naturressursskatt på vindkraft, som ikke går inn i inntektsutjevningen, vil gjøre at man får en omfordeling fra staten til kommuner og fylkeskommuner. En produksjonsavgift som ligner på konsesjonsavgift, kan i tillegg innføres dersom det er politisk ønskelig å øke skattebyrden til selskapene i tillegg.  

Saken skal nå på høring og vi følger saken nøye videre.