NIBR har på oppdrag fra KS produsert en rapport om kommunesektorens rolle i konsesjonsprosessen rundt vindkraftsaker. Dette ga bakteppet for en frisk, men avbalansert, diskusjon av utfordringer ved konsesjonsprosessen rundt vindkraftsaker slik den er utformet i dag og hvilke forbedringer som trengs i fremtiden.

Under Arendalsuka inviterte Kraftfylka i samarbeid med KS og LNVK til diskusjon av By- og regioninstituttet NIBRs rapport om "intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft". I panelet deltok Bjørn Arild Gram, nestleder i KS, Andreas Thon Isachsen, spesialrådgiver i NORWEA, Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, Henrik Wiig, forsker og prosjektleder ved NIBR, og Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune.

Endelig utgave av rapporten lanseres 22. aug. i regi av KS Agenda (se arrangement her), og rapporten i sin helhet kan lastes ned fra OsloMet sine nettsider her.

Mer kunnskap og bedre koordinering

Ikke overraskende var det ulike syn i panelet på hvilke politiske prioriteringer som skal være førende i konsesjonsprosessen rundt vindkraftsaker. Likevel var det enighet i panelets om at det kreves et mer omfattende kunnskapsgrunnlag. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft ble berømt som styrking av kunnskapsgrunnlaget, men det etterlyses samtidig en bredere inkludering av lokal kunnskap og lokale avveininger i konsesjonsprosessen. Likeledes poengterte Isachsen at utbyggere sitter på store mengder ubenyttet kunnskap. Utfordringer er at det mangler en samling og felles føring på hvordan denne kunnskapen kan innhentes, deles og brukes på tvers av prosjekter. Her kan en regional sektormyndighet få en viktig koordineringsrolle i fremtiden.

En annen utfordring som gikk igjen i diskusjonen var generell lokale forankring. Erfaringer som ble dratt frem viste at lokal og regional kunnskap og avveininger har fått for liten plass i konsesjonsprosessene. Konsekvensene har vært både mindre grundige vurderinger av konsekvenser og lav lokal oppslutning rundt vindkraftprosjekter. For at vindkraftprosjekter skal kunne realiseres bedre i fremtiden ble det derfor diskuterte behovet for et bredere og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag. Sektorovergripende utfordringer må vurderes fra et helhetlig regionalt og nasjonalt nivå, samtidig som lokal kunnskap og vurderinger må inkluderes tidlig i prosessen for å sikre lokal oppslutning. Her kan fylkeskommunen spille en viktig rolle som bindeledd mellom lokale, regionale og nasjonale aktører.

Fylkeskommunens tiltenkte rolle har ikke blitt oppfylt

Henrik Wiig, som ledet prosjektet fra NIBR, åpnet panelet med en presentasjon av de viktigste funnene i rapporten. Analysen av regional planlegging for vindkraft og fylkeskommunens rolle i konsesjonsprosessen til NVE viser at fylkeskommunens tiltenkte rolle som flernivå koordinator ikke har blitt realisert slik den var tiltenkt av regjeringen og stortinget. Særlig pekte Wiig på utfordringer knyttet til fylkeskommunens rolle som bindeledd mellom det regionale og nasjonale nivået. Kun 6 av 19 fylker har utarbeidet regionale planer for vindkraft, og selv disse har NVE i svært liten grad benyttet i sitt arbeid. Konklusjonen er derfor at Fylkeskommunen i liten grad har fått gjennomslag for arbeidet som er nedlagt i regionale planer, og at vindkraftsaker får manglende lokal forankring ved at fylkeskommunens kunnskap og kompetanse uteblir fra konsesjonsprosessen. 

Erfaringer fra Rogaland

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland, delte flere spennende erfaringer fra Rogalands erfaring fra sin regionale plan for vindkraft. Rogaland er ett av seks fylker som nedla et betydelig arbeid for å lage fylkesplaner for hvor det er gunstig å legge vindkraft ut fra vindressurser, miljøhensyn og samfunnsmessige interesser. I de fleste konsesjonssaker har imidlertid fylkeskommunen i liten grad fått gjennomslag for sine regionale planer.  Av konsesjonene NVE har gitt ligger omlag 60 prosent i soner Rogaland fylkeskommune vurderte til "nei" soner eller ikke engang vurderte fordi prosjektene ville være så kontroversielle. Dette poengterte Tengesdal er medvirkende til lav lokal forankring og noe av bråket rundt nasjonal ramme for vindkraft kunne vært unngått dersom NVE i større grad hadde tatt hensyn til regional plan. Det sitter mye kunnskap og kompetanse i norske fylkeskommuner som i dag ikke blir utnyttet i tilstrekkelig grad.